Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY                                                                                                                 platné od 1.3.2013

1) Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.rotobalance.sk, Internetový obchod prevádzkuje firma ROTOBALANCE s.r.o. Antolská 2 96901 Banská Štiavnica, IČO: 36632899 zapísaná v OR Banská Bystrica oddiel Sro 9893/S. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník). 

2) Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpnu zmluvu vo veľkoobchode môže uzavrieť len zákazník, ktorý má pridelené platné IČO ( Identifikačné šíslo) a je registrovaný v databáze odberateľov ROTOBALANCE s.r.o..Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.rotobalance.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie a že s nimi súhlasí.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny. Súčasťou dodávky je daňový doklad. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodného www.rotobalance.sk kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivácii osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
Ceny uvedené v cenníku sú uvedené s DPH . 

Všetok tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy ROTOBALANCE s.r.o.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zaregistrovať kupujúceho a následne vyhotoviť objednávky, pokiaľ sú registračné údaje neúplné  alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí pošle predávajúci informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.

3) Dodanie tovaru
Objednávka vytvorená zákazníkom na www.rotobalance.sk, je pre zákazníka aj pre prevádzkovateľa záväzná a bude realizovaná prepravnou službou alebo podľa dohody so zákazníkom. Pokiaľ bude prijatá objednávka do 11.00 hod., bude zákazka doručená najneskôr do 48 hodín alebo na základe dohody so zákazníkom. V prípade, že tovar nie je skladom, bude termín dodania upresnený. Pokiaľ s potvrdeným termínom zákazník nesúhlasí  má možnosť objednávku e-mailom stornovať.
Cenník dopravného:
Objednávka nad 50,00 € bez DPH poštovné neúčtujeme
Objednávka do 49,99 € bez DPH poštovné 4,00 € bez DPH do hmotnosti 30 kg. Za balík presahujúci hmotnosť 30kg sa účtujú poplatky podľa platného cenníka prepravcu. Za prepravované tekutiny v samostatných nádobách účtujeme manipulačný príplatok prepravcu vo výške 2,50€ za ks.                                                                                                          

Cena dobierky:  2,00 € bez DPH


  
4) Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)
Zákazník má právo podľa občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej dobe (určujúci je dátum odoslania). Po doručení vráteného tovaru prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku za tovar vopred dohodnutým spôsobom.
Vrátený tovar na dobierku nebude prijatý a predlžujete tým dobu spracovania.

5) Postúpenie
Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu ROTOBALANCE s.r.o. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne začať akékoľvek práva proti pohľadávke ROTOBALANCE s.r.o..

 


6) Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného alebo poštovného uvedenú v obchodných podmienkach www.rotobalance.sk, alebo ak je  v danom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne zaviazaný. Zrušenie objednávky môže kupujúci bez súhlasu predajcu spraviť maximálne do 24hodín od objednania alebo ak je dodávateľom prekročená písomne potvrdená dodacia doba. V ďalších prípadoch je nutná dohoda s predávajúcim.
Účastníci sa doslovne v zmysle ust. § 262 odstavec 1. obchodného zákonníka dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, hlave jeho ust. § 409 a násl.

7) Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, tel.čísla, emailové adresy a poštové adresy) sú dôverné, budú použité iba pre vnútornú  potrebu firmy ROTOBALANCE s.r.o. a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe alebo inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.
Pri nakladaní s osobnými údajmi sa ROTOBALANCE s.r.o. zaväzuje riadiť Zákonom č.428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov. Bez súhlasu zákazníka nie je možné akékoľvek informácie osobného charakteru predávať ďalej. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze (zrušenie registrácie) a to písomnou formou na email obchod@rotobalance.sk .
Prístup registrovaným zákazníkom do obchodu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná iba registrovaný zákazník. Preto upozorňujeme aby ste toto heso nenechávali voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov. Za zneužitie prístupového hesla prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Distribútor si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena zákonov, alebo obchodnej politiky a to bez súhlasu objednávateľa.

 

Ing. Slavomír Palovič
konateľ