Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia.
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom
je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu prevádzkovaného na web stránke www.rotobalance.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:
ROTOBALANCE s. r. o., so sídlom Antolská 2, IČO: 36632899, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 9893/S, DIČ: 2021918954, IČ DPH: SK2021918954,
Telefón: +421 45 6921 880, Email: obchod@rotobalance.sk
V prípade voľby „osobný odber tovaru“ v Banskej Štiavnici je predávajúcim ROTOBALANCE s. r. o., so sídlom Antolská 2, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 9893/S, IČO: 36632899, IČDPH: SK2021918954, Telefón: +421 45 6921
880, Email: obchod@rotobalance.sk.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica
http://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby
a pod.)
2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim na základe ich dohody.
3. Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu. 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke www.rotobalance.sk, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. 
4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.
6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 
3. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
5. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,  
6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
7. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 
8. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
9. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na
jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval
v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 
10. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl.
10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
11. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od
zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
12. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo
služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval
v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
13. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo
predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502
Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje,

ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách
poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí
služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9
týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
14. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci
zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi
oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
15. o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak
ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri
ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o
podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v
týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
16. o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z
kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto
záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
17. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú
finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach,
ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva
pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej
stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto
obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
18. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných
opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné
informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
19. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom,
o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie,
ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
20. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou
prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa
predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v
týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
21. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto
potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
22. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe
u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci
písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
23. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský
jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho.

7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov
alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných
podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto
obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné
náklady alebo poplatky uhradiť.

Práva a povinnosti predávajúceho
1. Predávajúci je povinný:

1. dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu
tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo
vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie
a ochranu,
2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu
s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí

kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-
mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené

v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo
elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a
užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi
predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list,
daňový doklad).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho
za dodaný tovar.
3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný
predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo
určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú
kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie
alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať
objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže
kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo
jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní
odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania
objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné
plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci
oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu
cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo
jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy
kupujúcemu.
Práva a povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je
povinnosť zaplatiť cenu.
2. Kupujúci je povinný:

1. prevziať objednaný a dodaný tovar,
2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej
lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo
podpisom ním poverenej osoby.

3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste
dohodnutom zmluvnými stranami.

Dodacie podmienky
1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom
tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.
2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je
povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa
uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote
podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej
primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej
lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred
uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
4. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú
prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare
obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho
umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú
udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej
hodnoty.
5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho
zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve
alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“).
Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim
alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej
zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový
rozsah“).
6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom
rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar
prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie
tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní
tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť
predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný
a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru
kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim
alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu
o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou
osobou splnomocnenou kupujúcim.
7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho
na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez
predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar

do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na
uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o
neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po
doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie
vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť
záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca
predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného
predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar
s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto
obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru
u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať
dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu znáša predávajúci.
9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote
uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy
a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote
14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na
bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

Kúpna cena
1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim
a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je
kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za
identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania
objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu
s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh
predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne
potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej
zmluvy.
2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na
doručenie tovaru v hotovosti, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo
bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii
objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím
tovaru.
3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným
prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná
na účet predávajúceho.
4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar
v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu
dodania tovaru na Miesto, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru
kupujúcemu.
6. Spôsob platby:
a) v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru v sídle
v Banskej Štiavnici,
b) online platobnou kartou,
c) online banking - .........................,
d) platba na dobierku (spoplatnená 1,00 EUR/podľa aktuálnej sadzby/cenníka),
7. Ak si kupujúci zvolí spôsob platby online platobnou kartou, po vyplnení
fakturačných a dodacích údajov a odoslaní objednávky, môže vykonať úhradu
kliknutím na „zaplatiť objednávku s povinnosťou platby“, kde ho eshop
presmeruje do zabezpečeného rozhrania ..............................
8. Platba na dobierku - kupujúci vykoná úhradu za objednaný tovar alebo služby
priamo kuriérovi pri preberaní tovaru. Poplatok za takto zrealizovanú platbu je
1,00 € navyše k poplatku za dopravu.
9. Platba online banking - ..................... - kupujúci má možnosť po odoslaní
objednávky kliknúť na „zaplatiť objednávku s povinnosťou platby“, kde ho eshop
presmeruje do zabezpečeného rozhrania ....................., kde si následne môže
zvoliť svoju banku a pomocou svojho prihlásenia vykonať platbu na základe
predvyplnených údajov z objednávky.
10. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH (v prípade platby spôsobom
uvedeným v bode 7 písm. b/ až e/ týchto obchodných podmienok) obdrží
kupujúci v elektronickej podobe - prostredníctvom e-mailu najneskôr v čase
expedovania zásielky.
11. V prípade potreby Vám na požiadanie dodáme originálny daňový doklad zaslaný
prostredníctvom Slovenskej pošty.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej
ceny za tovar.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci
alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho
alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas,

tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci
tovar neprevezme.
Osobné údaje a ich ochrana
Informácie k spracovávaniu osobných údajov
ROTOBALANCE s. r. o. so sídlom Antolská 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČ DPH SK2021918954
dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že
osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame zodpovedne, transparentne a máte nárok
požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, pokiaľ sú
udelené na základe Vami udeleného súhlasu. V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa
spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla
spoločnosti.
Zabezpečenie Vašich osobných údajov
ROTOBALANCE s. r. o. dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali
sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s
ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré
sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ho bez vášho
súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v
prípade ochrany našich právnych záujmov.
Právo na informácie
Vaším právom je požiadať ROTOBALANCE s. r. o. o informácie, aké osobné údaje a v akom
rozsahu a na aký účel o Vás spracúvame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote
najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie
lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať
poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste
skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú
identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k
Vašej identifikácii, ako Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracúvame k Vašej osobe.
Naším právom potom je zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa
neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko
získateľné (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).
Aktualizácie údajov, právo na opravu
Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad
zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby
sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a
nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je
nevyhnutné preto, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správcu.
S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že
naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.
Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracúvame v súlade s platnou
legislatívou SR a Únie, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej
požiadavky. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa
aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré
o Vás spracúvame na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov na adrese:
Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Právo na vymazanie
Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad-mailová
adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje,
ktoré spracúvame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme
ich povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávané údaje
v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených
záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch,
ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu
ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v
našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky
možné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie
účely spracovania.
Kam sa môžete obrátiť
So svojimi dotazmi na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email
obchod@rotobalance.sk alebo na sídlo našej spoločnosti:
ROTOBALANCE s. r. o.
Antolská 2
969 01 Banská Štiavnica

Webové stránky - súbory protokolov
Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si
ich, spracúvame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich
na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme, patria:

• Vaša IP Adresa
• Otvárané stránky nášho webu
• Kód odpovede http
• Identifikácia Vášho prehliadača
Tieto informácie spracúvame po dobu 1 mesiaca a len na účely našej právnej
ochrany a oprávnených záujmov.

Súbory cookie
Pri návšteve našich webových stránok ste informovaní, že využívajú technológiu na
zhromažďovanie a ukladaním informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia.
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa nikam neodosielajú, ani ich nijako
nespracúvame. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov
však nedokážeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.
Analýza a štatistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov,
ktoré pomocou tejto služby analyzujeme, nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto
služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného
systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame
na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na
účely právnej ochrany, prípadne iných oprávnených záujmov.
Spracovanie osobných údajov
ROTOBALANCE s. r. o. bude v tomto dokumente spracovávať Vaše osobné údaje na základe
týchto právnych titulov:
Objednávka cez e-shop
Právny titul Plnenie zmluvy

Osobné údaje DIČ fyzickej osoby, Dodacia adresa, Email - identifikácia účtu na eshope, Fakturačná adresa, IČO, IP Adresa, Meno, Názov spoločnosti, Priezvisko, Telefón

Účel spracovávania vybavenie a dodávka objednávky

Doba spracovávania po dobu dĺžky záručnej doby (2-10 rokov)
Prihlásenie k odberu newsletteru
Právny titul Súhlas dotknutej osoby

Osobné údaje Email

Účel spracovávania zasielanie novinek emailom z webu www.rotobalance.sk iba aktívnym zákazníkom

Doba spracovávania do odvolania súhlasu

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z
dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo
dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak
závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri
vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je
schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými
podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je
povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je
povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho
odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi
od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných
a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už
zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od
oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade
s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na
diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14
dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči,
ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať
obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“
obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti
tovaru.
4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním
určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného
tovaru, alebo ak sa
1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú
oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako
posledný,
2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa
prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
3. na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného
obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj
pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom
nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe
zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, obchodných
a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za
zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu
najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných
a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári
odstúpenia od kúpnej zmluvy, týchto obchodných a reklamačných podmienok,
najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu
tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu
a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková
zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho
nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením
doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods.
3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny
za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému
poskytnutiu služby.
9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní
odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla
prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej
predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar
vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa
prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa
považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný
deň lehoty.
10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu kompletný tovar vrátane kompletnej
dokumentácie, návodu na použitie, záručného listu, nepoškodený, podľa
možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby,
ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane
nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto
obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar
alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže
predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
poverenej osoby.

12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej
predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude
znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku
takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného
na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie
hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve
spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým
spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne
na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli
účtované ďalšie poplatky.
15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je
používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť
predávajúcemu:
1. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457
Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
2. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru
a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka
pre pozáručný servis tovaru.

16. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok
predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi
kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
1. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji
na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom
sú:

17. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné
vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov
a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
2. predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru
od predávajúceho kupujúcemu namontovaný, zložený alebo
použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do
pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia

zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. namontované
vyvažovacie závažia a pod.

18. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne
neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm.
a) Zákona.
Záverečné ustanovenia
1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena
musí mať písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo
forme e-mailových správ.
3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č.
22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002
Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
na diaľku.
4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu
uzavretím kúpnej zmluvy.
5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka
potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil,
prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Default text