Práva, ktoré máte podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a ktoré si môžete vo firme ROTOBALANCE s.r.o. uplatňovať:

(podľa čl. 13 ods. 1,2 a 3 nariadenia GDPR)

1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na informáciu, či spracúvame vaše osobné údaje. V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame, môžete nás požiadať o nasledovné informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje našej firmy (názov, právna forma, IČO a sídlo, telefónne číslo, e-mailová adresa) 

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby

c) účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

d) kategória spracúvaných osobných údajov (sprostredkovateľ, tretia strana, príjemca)

e) informácia o zamýšľanom prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Na základe vašej žiadosti Vám vydáme potvrdenie o tom, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje.

 

2. Právo na opravu osobných údajov

V prípade nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, máte právo žiadať o opravu alebo doplnenie týchto údajov. 

 

3. Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na okamžité vymazanie Vašich osobných údajov za určitých okolností:

a) ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, pre ktorý sme ich získali a spracovali napr. personalistika

b) ak odvoláte svoj súhlas

c) ak namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov a nie sú žiadne právne dôvody na ich spracúvanie

d) ak Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne

e) ak musia byť osobné údaje vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť

f) ak Ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet resp. sociálne siete

 

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov v týchto prípadoch:

a) ak namietate, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to po dobu overenia ich správnosti

b) ak spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, a Vy nesúhlasíte s ich vymazaním, na miesto toho žiadate, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo

c) ak už Vaše osobné údaje na účel spracovania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku

d) ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi

 

5. Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo na prenosnosť tých osobných údajov, ktoré Ste poskytli našej firme a ktoré sa Vás týkajú, a máme ich priamo od Vás. Znamená to, že Vám vaše osobné údaje poskytneme v elektronickej forme, ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež Vám na základe Vašej žiadosti vieme Vaše osobné údaje preniesť do Vami vybranej spoločnosti. 

 

6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Pri takejto námietke sa zdržíme spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na spracovanie. V prípade námietky spracúvania Vašich údajov za účelom priameho marketingu tieto okamžite vymažeme. V týchto prípadoch nemožno namietať proti spracovaniu osobných údajov:

  • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
  • na vedecký účel, účel historického významu a štatistický účel.

7. Právo informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Automatizované rozhodnutie znamená rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov bez ľudského faktora, iba prostredníctvom výpočtovej techniky (napr. automatické zamietnutie online žiadosti na úver alebo prijímanie zamestnancov bez akéhokoľvek ľudského zásahu).

Máte právo na informácie o použitom postupe ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto automatizovaného rozhodovania či profilovania, ak existuje.

 8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v Slovenskej republike je takýmto dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

9. Právo na informácie, ak osobné údaje neboli získané od Vás.

Okrem všetkých vyššie uvedených práv v prípade, že sme Vaše osobné údaje nezískali priamo od Vás, máte právo na informáciu, z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje, príp. informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Ako poskytneme tieto informácie?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

  • e-mailom na: martina.palovicova@rotobalance.sk
  • poštou na adresu: ROTOBALANCE s.r.o, Antolská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Lehota poskytnutia týchto informácií:

1 pracovný týždeň (najneskôr do jedného mesiaca od žiadosti)

Poskytnutie takýchto informácií je bezplatné, okrem prípadu:

  • keď je žiadosť zjavne nepodstatná alebo neprimeraná – napr. sa často opakuje.

V tomto prípade Vám vyúčtujeme poplatok vo výške 3,- (tri) Eur, ktorý zohľadňuje naše administratívne náklady.

V prípade, ak budeme mať pochybnosti o Vašej totožnosti, môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie Vašej totožnosti.